KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Dự Án: KHO TRỘN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Địa chỉ: H. Kiên Lương, T. Kiên Giang

Quy mô: Diện tích 20x30 m2

Gói thầu: Tổng thầu thiết kế và thi công

<<

Các công trình liên quan